میان من و تو

میان منُ  تو
 
فاصله یک باران ست
 
و خیالت که مرا
از پنجره می گیرد
و می برد
قدم زنان تا عشق
می رسم به تو
با تن پوشی از آغوش
و دست هائی
پر از
طراوت اوّلین سلام
گل سرخی
که گلبرگ گلبرگ
در صدای عطرها
هجا می کند تو را
میان منُ  تو
فاصله یک باران ست
/ 1 نظر / 7 بازدید
جواد

میان منُ تو فاصله یک باران ست. کاش باران بیایید